Dagexcursie Friese Wadden

Steltlopers langs de Friese Waddenkust

VogelreisWaddentourDagexcursieKorte tripGroepsreis
Array
(
  [class] => 
  [data] => Array
    (
      [pakketgroep] => Array
        (
          [160] => Array
            (
              [pakketgroep_id] => 160
              [pakket_container] => Array
                (
                  [384] => Array
                    (
                      [pakket_id] => 384
                      [naam_pakket] => Dagexcursie Friese Wadden
                      [subpakket_container] => Array
                        (
                          [870] => Array
                            (
                              [subpakket_id] => 870
                              [element_container] => Array
                                (
                                  [1353] => Array
                                    (
                                      [element_id] => 1353
                                      [content_container] => Array
                                        (
                                          [10121] => Array
                                            (
                                              [content_id] => 10121
                                              [titel_content] => 
                                              [omschrijving_content] => 
                                              [contentcategorie_container] => Array
                                                (
                                                  [24] => Array
                                                    (
                                                      [contentcategorie_id] => 24
                                                      [contentcategoriecode] => CIJFER
                                                    )

                                                )

                                            )

                                          [10122] => Array
                                            (
                                              [content_id] => 10122
                                              [titel_content] => Steltlopers langs de Friese Waddenkust
                                              [omschrijving_content] => 
                                              [contentcategorie_container] => Array
                                                (
                                                  [35] => Array
                                                    (
                                                      [contentcategorie_id] => 35
                                                      [contentcategoriecode] => SUBTITEL
                                                    )

                                                )

                                            )

                                          [11238] => Array
                                            (
                                              [content_id] => 11238
                                              [titel_content] => 
                                              [omschrijving_content] => 
                                              [contentcategorie_container] => Array
                                                (
                                                  [41] => Array
                                                    (
                                                      [contentcategorie_id] => 41
                                                      [contentcategoriecode] => REISLEIDER
                                                    )

                                                )

                                            )

                                        )

                                      [elementtype_container] => Array
                                        (
                                          [46] => Array
                                            (
                                              [elementtype_id] => 46
                                              [code_elementtype] => BASIS_GROEP
                                            )

                                        )

                                    )

                                )

                            )

                        )

                      [symbool_container] => Array
                        (
                          [38] => Array
                            (
                              [symbool_id] => 38
                              [naam_symbool] => Waddentour
                              [sorteervolgorde_symbool] => 17
                              [symboolgroep_container] => Array
                                (
                                  [21] => Array
                                    (
                                      [symboolgroep_id] => 21
                                      [symboolgroepcode] => KENMERKEN
                                    )

                                )

                            )

                          [33] => Array
                            (
                              [symbool_id] => 33
                              [naam_symbool] => Korte trip
                              [sorteervolgorde_symbool] => 19
                              [symboolgroep_container] => Array
                                (
                                  [21] => Array
                                    (
                                      [symboolgroep_id] => 21
                                      [symboolgroepcode] => KENMERKEN
                                    )

                                )

                            )

                          [42] => Array
                            (
                              [symbool_id] => 42
                              [naam_symbool] => Vogelreis
                              [sorteervolgorde_symbool] => 10
                              [symboolgroep_container] => Array
                                (
                                  [21] => Array
                                    (
                                      [symboolgroep_id] => 21
                                      [symboolgroepcode] => KENMERKEN
                                    )

                                )

                            )

                          [8] => Array
                            (
                              [symbool_id] => 8
                              [naam_symbool] => Groepsreis
                              [sorteervolgorde_symbool] => 21
                              [symboolgroep_container] => Array
                                (
                                  [21] => Array
                                    (
                                      [symboolgroep_id] => 21
                                      [symboolgroepcode] => KENMERKEN
                                    )

                                )

                            )

                          [40] => Array
                            (
                              [symbool_id] => 40
                              [naam_symbool] => Dagexcursie
                              [sorteervolgorde_symbool] => 18
                              [symboolgroep_container] => Array
                                (
                                  [21] => Array
                                    (
                                      [symboolgroep_id] => 21
                                      [symboolgroepcode] => KENMERKEN
                                    )

                                )

                            )

                          [30] => Array
                            (
                              [symbool_id] => 30
                              [naam_symbool] => Dagexcursie
                              [sorteervolgorde_symbool] => 16
                              [symboolgroep_container] => Array
                                (
                                  [20] => Array
                                    (
                                      [symboolgroep_id] => 20
                                      [symboolgroepcode] => THEMA
                                    )

                                )

                            )

                          [26] => Array
                            (
                              [symbool_id] => 26
                              [naam_symbool] => Korte trip
                              [sorteervolgorde_symbool] => 15
                              [symboolgroep_container] => Array
                                (
                                  [20] => Array
                                    (
                                      [symboolgroep_id] => 20
                                      [symboolgroepcode] => THEMA
                                    )

                                )

                            )

                          [5] => Array
                            (
                              [symbool_id] => 5
                              [naam_symbool] => Vogelreis
                              [sorteervolgorde_symbool] => 10
                              [symboolgroep_container] => Array
                                (
                                  [20] => Array
                                    (
                                      [symboolgroep_id] => 20
                                      [symboolgroepcode] => THEMA
                                    )

                                )

                            )

                        )

                    )

                )

            )

        )

    )

  [id] => #bouwblokxhr_154
  [meta] => Array
    (
      [device] => desktop
    )

  [path] => Array
    (
      [pakket_id] => 384
      [naam_pakket] => Dagexcursie Friese Wadden
      [subpakket_container] => Array
        (
          [870] => Array
            (
              [subpakket_id] => 870
              [element_container] => Array
                (
                  [1353] => Array
                    (
                      [element_id] => 1353
                      [content_container] => Array
                        (
                          [10121] => Array
                            (
                              [content_id] => 10121
                              [titel_content] => 
                              [omschrijving_content] => 
                              [contentcategorie_container] => Array
                                (
                                  [24] => Array
                                    (
                                      [contentcategorie_id] => 24
                                      [contentcategoriecode] => CIJFER
                                    )

                                )

                            )

                          [10122] => Array
                            (
                              [content_id] => 10122
                              [titel_content] => Steltlopers langs de Friese Waddenkust
                              [omschrijving_content] => 
                              [contentcategorie_container] => Array
                                (
                                  [35] => Array
                                    (
                                      [contentcategorie_id] => 35
                                      [contentcategoriecode] => SUBTITEL
                                    )

                                )

                            )

                          [11238] => Array
                            (
                              [content_id] => 11238
                              [titel_content] => 
                              [omschrijving_content] => 
                              [contentcategorie_container] => Array
                                (
                                  [41] => Array
                                    (
                                      [contentcategorie_id] => 41
                                      [contentcategoriecode] => REISLEIDER
                                    )

                                )

                            )

                        )

                      [elementtype_container] => Array
                        (
                          [46] => Array
                            (
                              [elementtype_id] => 46
                              [code_elementtype] => BASIS_GROEP
                            )

                        )

                    )

                )

            )

        )

      [symbool_container] => Array
        (
          [38] => Array
            (
              [symbool_id] => 38
              [naam_symbool] => Waddentour
              [sorteervolgorde_symbool] => 17
              [symboolgroep_container] => Array
                (
                  [21] => Array
                    (
                      [symboolgroep_id] => 21
                      [symboolgroepcode] => KENMERKEN
                    )

                )

            )

          [33] => Array
            (
              [symbool_id] => 33
              [naam_symbool] => Korte trip
              [sorteervolgorde_symbool] => 19
              [symboolgroep_container] => Array
                (
                  [21] => Array
                    (
                      [symboolgroep_id] => 21
                      [symboolgroepcode] => KENMERKEN
                    )

                )

            )

          [42] => Array
            (
              [symbool_id] => 42
              [naam_symbool] => Vogelreis
              [sorteervolgorde_symbool] => 10
              [symboolgroep_container] => Array
                (
                  [21] => Array
                    (
                      [symboolgroep_id] => 21
                      [symboolgroepcode] => KENMERKEN
                    )

                )

            )

          [8] => Array
            (
              [symbool_id] => 8
              [naam_symbool] => Groepsreis
              [sorteervolgorde_symbool] => 21
              [symboolgroep_container] => Array
                (
                  [21] => Array
                    (
                      [symboolgroep_id] => 21
                      [symboolgroepcode] => KENMERKEN
                    )

                )

            )

          [40] => Array
            (
              [symbool_id] => 40
              [naam_symbool] => Dagexcursie
              [sorteervolgorde_symbool] => 18
              [symboolgroep_container] => Array
                (
                  [21] => Array
                    (
                      [symboolgroep_id] => 21
                      [symboolgroepcode] => KENMERKEN
                    )

                )

            )

          [30] => Array
            (
              [symbool_id] => 30
              [naam_symbool] => Dagexcursie
              [sorteervolgorde_symbool] => 16
              [symboolgroep_container] => Array
                (
                  [20] => Array
                    (
                      [symboolgroep_id] => 20
                      [symboolgroepcode] => THEMA
                    )

                )

            )

          [26] => Array
            (
              [symbool_id] => 26
              [naam_symbool] => Korte trip
              [sorteervolgorde_symbool] => 15
              [symboolgroep_container] => Array
                (
                  [20] => Array
                    (
                      [symboolgroep_id] => 20
                      [symboolgroepcode] => THEMA
                    )

                )

            )

          [5] => Array
            (
              [symbool_id] => 5
              [naam_symbool] => Vogelreis
              [sorteervolgorde_symbool] => 10
              [symboolgroep_container] => Array
                (
                  [20] => Array
                    (
                      [symboolgroep_id] => 20
                      [symboolgroepcode] => THEMA
                    )

                )

            )

        )

    )

  [elementPath] => Array
    (
      [element_id] => 1353
      [content_container] => Array
        (
          [10121] => Array
            (
              [content_id] => 10121
              [titel_content] => 
              [omschrijving_content] => 
              [contentcategorie_container] => Array
                (
                  [24] => Array
                    (
                      [contentcategorie_id] => 24
                      [contentcategoriecode] => CIJFER
                    )

                )

            )

          [10122] => Array
            (
              [content_id] => 10122
              [titel_content] => Steltlopers langs de Friese Waddenkust
              [omschrijving_content] => 
              [contentcategorie_container] => Array
                (
                  [35] => Array
                    (
                      [contentcategorie_id] => 35
                      [contentcategoriecode] => SUBTITEL
                    )

                )

            )

          [11238] => Array
            (
              [content_id] => 11238
              [titel_content] => 
              [omschrijving_content] => 
              [contentcategorie_container] => Array
                (
                  [41] => Array
                    (
                      [contentcategorie_id] => 41
                      [contentcategoriecode] => REISLEIDER
                    )

                )

            )

        )

      [elementtype_container] => Array
        (
          [46] => Array
            (
              [elementtype_id] => 46
              [code_elementtype] => BASIS_GROEP
            )

        )

    )

  [content] => 
)

Dagexcursie Friese Waddenkust

De Friese Waddenkust is één van de beste plekken in Nederland om wadvogels zoals steltlopers te bekijken. Als het water opkomt in de Waddenzee verlaten de steltlopers de drooggevallen slikplaten en zoeken slikgebieden dicht langs de kust op. Tijdens de trekperiode zijn er vaak grote aantallen steltlopers dicht langs de Friese Waddenkust te zien. Als het vloed wordt zoeken we gebieden op waar de steltlopers mooi dichtbij komen foerageren, zodat de verschillen tussen de soorten mooi te bekijken zijn.

Dagindeling

We verzamelen deze dag op een nader te bepalen tijd en plaats (in de buurt Harlingen). Afhankelijk van het tij beginnen we in de Westhoek waar we de - hopelijk hoge aantallen - steltlopers gaan bekijken. De meest algemene zijn meestal Bonte Strandloper, Tureluur en Rosse Grutto. In kleinere aantallen zijn Zilverplevier, Wulp, Kanoet, Scholekster en Bontbekplevier aanwezig en soms ook Krombek- en Kleine Strandloper. Vervolgens rijden we via de Zwarte Haan naar de Makkumer Zuidwaard in Friesland om naast de zoutwatersteltlopers ook de zoetwatersteltlopers te bekijken. Tijdens de dag leert u meer over de verschillend steltlopers en andere vogels die we tegenkomen. We maken deze dag ook goede kans op Kemphaan, Watersnip, Zwarte en Groenpootruiter en misschien zelfs bijzonderheden als Reuzenstern en Grauwe Franjepoot.

Hegewiersterfjild, de Westhoek, de Zwarte Haan en Makkumer Zuidwaard

Harlingen - Hegewiersterfjild
Het Hegewiersterfjild is een vernattingsproject van Natuurmonumenten speciaal voor weidevogels. De hoge en droge landbouwpercelen worden hier afgegraven en geschikt gemaakt voor weidevogels. Daardoor broeden hier weidevogels zoals Grutto, Kleine Plevier en Kluut en is er ook een Visdievenkolonie te vinden. In de trektijd zitten er ook groepen Goudplevieren en Kemphanen. Op de zoetwaterplassen foerageren soorten zoals Zwarte Ruiter, Watersnip en Kleine Strandloper. Ook worden hier af en toe de zeldzame Poelruiter en Grauwe Franjepoot waargenomen!

Westhoek
De Westhoek is een kweldergebied ten noorden van Franeker en is één van de beste plekken in Friesland om steltlopers te bekijken. Er zijn hier vaak vele duizenden steltlopers te zien! De meest algemene soorten zijn Bonte Strandloper, Rosse Grutto, Kanoet, Tureluur, Kluut, Zilverplevier, Bontbekplevier en Wulp. Ook Krombekstrandloper en Kleine Strandloper worden hier regelmatig gezien. Daarnaast houden we onze ogen open voor een zeldzaamheid zoals een Breedbekstrandloper. Dat de Westhoek een goede plek is voor zeldzame steltlopers bleek wel toen in 2019 de eerste Alaskastrandloper voor Nederland op deze plek foerageerde.

Zwarte Haan
De Zwarte Haan is een kweldergebied ten noorden van Leeuwarden. Hier is een vogelobservatiepunt gemaakt vanwaar je over het wad kan uitkijken. Bij hoog water zijn er vanaf dit punt soms duizenden steltlopers te zien. Algemene soorten hier zijn Wulp, Bonte Strandloper en Kluut. Ook zit hier vaak hoge aantallen Bergeenden. In het poldergebied van de Zwarte Haan zitten vaak groepen Brandganzen en Rotganzen en jaagt ook wel eens een Blauwe Kiekendief of Slechtvalk.

Makkumer Zuidwaard
De Makkumer Zuidwaard is een slikgebied in Friesland, iets ten zuiden van het plaatsje Makkum. Dit gebied ligt binnendijks en is dus geschikt als hoogwatervluchtplaats (HVP). De plek bestaat uit een ondiep meer met slikranden en is vooral een goede plek om zoetwater-steltlopers te zien. Soorten die je hier kunt verwachten zijn Grutto, Kemphaan, Witgat, Tureluur en Oeverloper. Daarnaast zitten hier regelmatig Lepelaars en vliegt er met enige regelmaat een Reuzenstern langs.

Wat is inbegrepen

Inclusief

 • BirdingBreaks-reisleider
 • Koffie, thee en een snack

Exclusief

 • Vervoer
 • Lunch
 • Drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard

Boekingsformulier

Kies het aantal personen, uw gewenste kamerindeling en uw vertrekdatum.

Vertrekdata en prijzen

Om u aan te melden voor een reis gaat u naar de boekingsknop van de betreffende vertrekdatum. Houd bij het boeken rekening met onze vroegboekkorting en bedenk dat sommige reizen snel volgeboekt kunnen zijn, dus boek op tijd!

Indien u het boekingsformulier liever handmatig wilt invullen en per post wilt toesturen, klik hier

Kamerindeling

U kunt bij BirdingBreaks kiezen voor een 'kamer op indeling'. U wordt dan ingedeeld in twee- of driepersoonskamers. Mochten deze niet beschikbaar zijn, dan volgt indeling in éénpersoonskamers (indien beschikbaar). In dat geval zal BirdingBreaks.nl 50% van de kosten voor de éénpersoonskamer voor zijn rekening nemen.

Boekingskosten en VZR Garant

Per boeking worden de volgende Boekingskosten en bijdrage VZR Garant in rekening gebracht:
- Bij 1 persoon: EUR 15,00
- Bij 2 personen: EUR 25,00
- Bij 3 personen: EUR 35,00
- Bij 4 personen: EUR 45,00

Is het totaalbedrag van de reissom hoger dan EUR 12.500,- , dan hanteert BirdingBreaks.nl de volgende staffel:
- Voor boekingen van EUR 12.500 t/m EUR 25.000: een extra toeslag van EUR 7,50 per persoon
- Voor boekingen van EUR 25.000 t/m EUR 37.500: een extra toeslag van EUR 15,00 per persoon
- Voor boekingen van EUR 37.500 t/m EUR 50.000: een extra toeslag van EUR 22,50 per persoon

Optie

Bent u er nog niet helemaal uit of moet u nog overleggen voordat u uw reis kunt boeken, neem dan vast vrijblijvend een optie op deze reis! Vertrekt de reis binnen 8 weken, dan is een optie 24 uur geldig. Vertrekt de reis na 8 weken, dan is deze optie 7 dagen geldig. Gedurende de geldigheid van de optie houdt BirdingBreaks de plek voor u vast, zolang er beschikbaarheid is. Loopt de reis eerder vol, dan zullen we u telefonisch of per e-mail benaderen. Nadat de optie is verlopen, kunnen er geen rechten meer aan worden ontleend.

Alle CO2-uitstoot van de groepsreizen wordt door BirdingBreaks gecompenseerd via Stand for Trees.

Kortlopende annuleringsverzekering via a.s.r.

Omdat de kosten van medische verzorging in het buitenland of een onverwachte vlucht naar huis enorm kunnen oplopen, stelt BirdingBreaks een reisverzekering verplicht. Daarnaast wordt een annuleringsverzekering aangeraden. De kortlopende annuleringsverzekering van a.s.r. is er voor reizigers die zowel voor als tijdens hun reis beschermd zijn tegen de kosten van annulering en ongebruikte reisdagen. U kunt de annuleringsverzekering via ons boekingsformulier afsluiten. Wilt u na boeking alsnog een annuleringsverzekering afsluiten, houd er dan rekening mee dat dit binnen een week na het boeken van een reis moet zijn afgesloten. Meer informatie: annuleringsverzekeringen.

Wat is inbegrepen

Inclusief

 • BirdingBreaks-reisleider
 • Koffie, thee en een snack

Exclusief

 • Vervoer
 • Lunch
 • Drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard

Vervoer is niet inbegrepen. Tijdens deze excursie maken we gebruik van een carpoolsysteem om naar de verschillende vogelplekken te rijden.

Deze dagtocht wordt begeleid door een ervaren Nederlandstalige gids.

Deze dagtocht is niet zwaar: we maken enkel korte wandelingen.

Houd rekening met wisselende weersomstandigheden.

Kleding
Houd rekening met wisselende weersomstandigheden. Neem warme kleding mee die regen- en windbestendig is.

- Goede wandelschoenen (waterdicht)
- Kleding voor wisselende omstandigheden
- Fleecetrui
- Windjack
- Hoed of petje

Overige zaken
Om goed voorbereid op reis te gaan staat hieronder een algemene lijst met zaken die we aanraden om mee te nemen. Het is bedoeld als geheugensteuntje bij het inpakken van uw bagage. De lijst is niet compleet, iedereen heeft immers eigen wensen.

- Geldig legitimatiebewijs
- Verrekijker
- Evt. telescoop en statief
- Evt. mobiele telefoon + oplader
- Waterfles voor in het veld
- Zonnebril
- Zonnebrand
- Muggenspray (deet)
- Extra bril als u brildrager bent
- Lensdoekjes voor optiek
- Camera en geheugenkaartjes/imagetank
- Pen(nen) en notitieboekje
- Vogelboek
- Mondkapje
- Desinfecterende handgel

Reisverslagen van deze rondreis

Download reisverslag

Geen soortenlijst beschikbaar

Download reisverslag

Geen reisverslag beschikbaar

Wat vonden mensen van deze rondreis

Deze website maakt gebruik van cookies.